விதி ஒரு போக்கிரிப் பையனை போன்றது;
மனிதர்களின் அழகிய எண்ணங்களை
அழித்து நாசம் செய்வதில்தான்
அதற்கு ஆனந்தம்.

-காண்டேகர்