தடை எவ்வளவுக்கவ்வளவு
பெரிதாயிருக்கிறதோ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு அதை
வெல்வதிலும் பெருமையுண்டு.

-மோலியார்