உலகம் எப்படி இருக்கிறதோ
அப்படியே கொள்ளுங்கள்;
எப்படி இருக்க வேண்டும்
என்று பாராதீர்கள்.

- ஜெர்மன் பழமொழி