தலைசிறந்த செயல்கள் எவை?
ஒரு மனிதப் பிறவியின் மனத்தில் மகிழ்ச்சி ஊட்டுவது;
நலிந்தோர்க்கு உதவுவது;
வேதனைப் படுவோரின் வேதனையை தணிப்பது;
புன்பட்டோருக்கு செய்ப்பட்ட அநீதிகளைக் களைவது.

-லபல்