ஒரு நொடி காலம் தான் என்றாலும்
அதை தனக்குத் தகுந்தவாறு
சாதகமாக்கிக் கொள்பவனே புத்திசாலி.

-கதே