கையிலிருக்கும் பணம்
அலாவுதீனுடைய விளக்கு போன்றது.

- பைரன்