வைக்கோலைக் கொண்டு
நெருப்பை அணைக்க முடியாது.

-போர்த்துக்கீசியப் பழமொழி