அன்பிற்கு தடை என்றால்
அந்த வேலிகளை தாண்டவே விரும்புவேன்.

-அன்னை தெரசா