அந்தக் காலம் முதல் மாறாமல் இருப்பது
நீரின் ஓட்டமும்
காதலின் போக்கும் தான்.

- ஜப்பான் பழமொழி