அரசனுக்காக உழைப்பவன் ஊதியம் பெறுவான்;
அரசனுக்காக போராடுபவன் பட்டங்கள் பெறுவான்;
அரசனுக்காக ஆலோசனைகள் சொல்பவன் சன்மானம் பெறுவான்;
அரசனைப்பற்றி துதி பாடுபவன் சுகபோகங்கள் பெறுவான்;

- கௌடில்யர்