முட்டை கல்லின் மீது விழுந்தால்
ஐயோ பாவம்;
கல் முட்டையின் மீது விழுந்தாலும்
ஐயோ பாவம் தான்.

-வால்டர் மேக்வாட்