சேர்த்து வைக்காமல் செத்தவன் வீட்டில்
ஒப்புக்கு அழும் உறவுகள் இராது.

-கண்ணதாசன்