உலகத்தில்
முட்டாள்களும்
வஞ்சகம் செய்யும் மனிதர்களும் தான்
எண்ணிக்கையில் நிறைந்து காணப்படுகின்றனர்.

- பழமொழி