சில விஷயங்களுக்காக
மனக்கலக்கம் அடையாதீர்கள்;
ஒத்துப் போகும் தன்மையையும்
இனிய பண்புகளையும் வளரவிடுங்கள்.

- ஓர் அறிஞர்