பணத்தின் கேள்வி எழும்போது
எல்லோரும் ஓர் குலமே.

-வால்டேர்