செயல்புரியும் ஆற்றல் உள்ளவன்
செயல் புரிவான்;
அது இல்லாதவன்
வெறுமனே பேசிக்கொண்டு இருப்பான்.

-பெர்னாட்ஷா