அதனதன் தன்மை அறிந்தே
நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.

-புத்தர்