உங்களை மாற்றுகின்ற ஆற்றலைக் கொண்ட
கோபத்தைக் கைவிடுங்கள்;
கோபம வாயைத் திறக்கும்
ஆனால் கண்களை இறுக்கமாக மூடிவிடும்.

-கேட்டோ