பிறக்கும் போது அழுதுகொண்டு வந்தோம்;
போகும்போது சிரித்துக்கொண்டு போகும்படி
வாழ வேண்டும்.

-எஸ்டோனியா பழமொழி