குழப்பம் விளைவிப்பது
கொலையை விட
மிகக் கொடியதாகும்.

-திருக்குர்ஆன்