ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும்
வாய்ப்பு இல்லாவிட்டால்
அந்த ஆற்றல்
மதிப்பற்றுப் போய்விடுகிறது.

-நெப்போலியன்