துன்பங்களும் இடர்ப்பாடுகளும் முளைக்கும்போது
அதை உடைக்க முயலாதீர்கள்;
காலம் வரட்டும் என்று காத்திருந்து
மேன்மையுடன் அவற்றை வளையுங்கள்.

-செயின்ட் பிரான்சிஸ் டிசெல்ஸ்