மீன் இரையைத் தான் பார்க்கிறது;
தூண்டிலை அல்ல.

-மலாய் பழமொழி