உணர்ச்சிகளால் இன்றி
பகுத்தறிவால் உந்தப்படுபவன்
தேவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளான்.

-டிரைடன்