எனது சிறந்த தகுதி
என் தகுதிக்குறைவை
உணர்ந்திருப்பதுதான்.

- அகஸ்டின்