என்னைக் கொல்லக்கூடிய தோட்டா
இன்னும் வார்த்து வடிக்கப் படவில்லை.

- மாவீரன் நெப்போலியன்