மேன்மையை நாடிச் செல்பவனுக்கு
சிறு குறைகள் உறுத்தாது..

- யோஷேன் லேவேட்டா