கடன் கொடுக்காதீர்கள்;
வாடிக்கையாளர்கள் வராமல்
ஒழிந்து போவார்கள்.

- சீனப் பழமொழி