சாக்கடை நீரில் குப்பையைக் காண்பதா
அல்லது வானத்தைக் காண்பதா?
உன் இஷ்டம்.

- ரஸ்கின்