விலங்கை மனிதனாகவும், 
மனிதனைக் கடவுளாகவும் 
உயர்த்துவதே மதத்தின் நோக்கமாகும்.

-விவேகானந்தர்