கொஞ்சம் ஒட்டுக் கேட்பது நல்லது.
உங்கள் மண்டைக்குள் இருக்கும் உலகமும்
மண்டைக்கு வெளியே இருக்கும் உலகமும்
வெவ்வேறு என்பது அப்போதுதான் புரியும்.

- தார்ண்டன் ஒயில்டர்