உலகில் தடைகளையும் தோல்விகளையும் மாயக் கவர்ச்சிகளையும்
எதிர்த்துப் போராடுவதன் மூலம் தான்
நம்மிடம் இருக்கும் சக்தியை
முழுமையாக வெளிப்படுத்தி சாதிக்க முடியும்.

- ஹெலன் கெல்லர்