மனிதனின் வலிமை
இரண்டே இரண்டு விஷயங்களில் பயன்படாது
ஒன்று மரணம், இன்னொன்று காதல்.

-ஸ்பெயின் பழமொழி