நாயை பலரும் விரும்பக் காரணம் என்ன?
அது நாக்கை ஆட்டாமல்
வாலை ஆட்டுவதுதான்.

- கிம்சன்