திருமணம், சட்டங்கள், காவல்துறை , ராணுவம் ஆகியவை
மனிதனின் கையாலாகாத்தனத்தின்
அறிகுறிகளேயன்றி வேறில்லை.

- ரஸ்ஸல்