நாயின் வாயில்
தந்தம் முளைப்பதில்லை.

- மலாய் பழமொழி