ஒருவரின் சுமையை
மற்றவர்கள் சுமக்க மாட்டார்கள்.

- திருக்குர்ஆன்