பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்
பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும்
எல்லாமே மழை தான்.

- திருவள்ளுவர்