நாம் யாருக்கும் மேலல்ல;
யாரும் நமக்கு மேலோர் அல்ல.

-முஹம்மது நபி