எவனொருவன் தன்னைத் தானே
தாழ்த்திக்கொள்கிறானோ
அவன்
பிறரால் உயர்த்தப்படுவான்.

-இயேசு கிறிஸ்து