கோபமும் பிரிவும்
ஒருவரை மறப்பதற்கல்ல;
அவர்களை அதிகமாக
நினைப்பதற்கே..