பெண்களின் வாழ்வு
ஒரு அன்பின்
சரித்திரம்.

- துவிஜேந்திரலால்