ஆசை அனுபவத்தை வென்று விடும்;
எடுத்துக்காட்டு
இரனடாவதாக செய்து கொள்ளும்
திருமணம்.

- சாமுவேல் ஜான்சன்