அனைவரையும் எனக்கு
மிகவும் பிடிக்கும்.
பிடிக்காத எவரையும்
நான் இதுவரை சந்தித்ததே இல்லை.

- பவுண்டன்