இனிமையான பேச்சும்
ஒரு விதத்தில்
தர்மம் தான்.

- நபிகள் நாயகம்