வெற்றிகளை மட்டும்
வரலாறுகள் பேசுவதில்லை;
தோல்விக்கும் அங்கே இடம் உண்டு.
முயற்சி செய்வோம்.
இரண்டில் ஒன்று நிச்சயம் கிடைக்கும்.