நன்மை செய்து பழக்கப்பட்டவர்கள்
தீமை செய்ய நினைத்தாலும்
அவர்களால் செய்ய இயலாது.