நீ சுமக்கின்ற நம்பிக்கை
நீ கீழே விழும்போது உன்னை சுமக்கும்.