சந்தோஷமான குடும்பங்கள் எல்லாம்
ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன;
துக்ககரமான குடும்பம் ஒவ்வொன்றும்
வெவ்வேறு மாதிரியாக இருக்கின்றது.

- டால்ஸ்டாய்