வருவாய்க்கு குறைவாக செலவு செய்ய
நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால்
உங்களை விட பணக்காரர்
எவருமில்லை.

- பிராங்கிளின்